Publikációk 1960-1969

1960
Könyv
Áj falu zenei anyaga. I. Régi népdalok. Néprajzi Közlemények, 1960. V. évf. 2. sz. 185 p.
Tanulmány, cikk

Kutatások a népballada középkori történetében. I. Francia eredetű réteg balladáinkban.
Ethnographia,
1960. LXXI. évf. 2–3. sz. 163–276.
[Angolul vö. Researches into the Medieval History of Folk Ballad, 1967. 1. fej.]

Kutatások a népballada középkori történetében. II. A honfoglaláskori hősi epika továbbélése balladáinkban.
Ethnographia
, 1960. LXXI. évf. 4. sz. 479–523.
[Német változata: Acta Ethnographica, 1961.]
Forschungen zur Geschichte der Volksballade im Mittelalter. III. Die Herkunft der ungarischen Ballade von der eingemauerten Frau.
Acta Ethnographica,
1960. IX. évf. 1–2. sz. 1–88. + 1 térkép + 11 tábla.
[Magyarul: Néprajzi Értesítő, 1959].

Parallèles entre mélodies françaises et hongroises et quelques conclusions.
Acta Ethnographica
, 1960. IX. évf. 3-4. sz. 397–402.
[Magyarul: Néprajzi Értesítő, 1958]

Magyar népdalok francia párhuzamai.
Néprajzi Közlemények,
1960. V. évf. 3-4. sz. 3–21.

Népzenekutatásunk. Valóság, 1960. III. évf. 2. sz. 51–58.
[Angolul: New Hung. Quarterly, 1962)
Ismertetés

Des Knaben Wunderhorn in den Weisen seiner Zeit.
Ethnographia,
1960. LXXI. évf. 1. sz. 138–139.

Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről.
Acta Ethnographica,
1960. IX. évf. ... sz. 421–424. [németül]
1961
Könyv

Áj falu zenei anyaga II. Új népdalok, 1. rész.
Néprajzi Közlemények,
1961. VI. évf. 3–4. sz. 227 p. [Megjelent: 1963]

Tanulmány, cikk

Forschungen zur Geschichte der Volksballade im Mittelalter. II. Das Weiterleben der landnahmezeitlichen Heldenepik in den ungarischen Balladen.
Acta Ethnographica,
1961. X. évf. 3–4. sz. 241–294. + térkép.
[Magyarul: Ethnographia 1960]

Az Alföld és Bartók békési gyűjtése a folklórkutatásban.
In A gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai 24. Szerk. Dankó Imre. Gyula, 1961. 11–24.

Miért és hogyan történeti tudomány a néprajz?
Néprajzi Értesítő,
1961. XLIII. évf. 5–20.
[Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999. 11–23.]

Folk Music Research in Hungary.
Studia Musicologica,
1961. I. évf. 3–4. sz. 433–449.
[Magyarul: Valóság, 1960]

Szibériai hősének-elemek a magyar mesekincsben.
Néprajzi Közlemények,
1961. VI. évf. 1. sz. 3–15.

Ismertetés

Corpus Musicae Popularis Hungaricae IV. Match-Making Songs. Szerk. Bartók Béla és Kodály Zoltán. Sajtó alá rend. Kerényi György. Bp., Akadémiai K., 1959. 905 p.
Acta Ethnograhica,
1961. X. évf. sz. 1–2. sz. 211–213.;
Ua. Jahrbuch für Volkskunde, 1961. 312–316. [németül]

Szentmihályi Imre: A göcseji nép eredethagyománya.
Ethnographia,
1961. LXXII. évf. 4. sz. 634–635.

Győrffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről.
Ethnographia,
1961. LXXII. évf. 2. sz. 302–304.

1962
Tanulmány, cikk

Kutatások a népballada középkori történetében. IV. Műfaji és történeti tanulságok.
Ethnographia,
1962. LXXIII. évf. 2. sz. 206–259.
[Angolul vö. Researches into the Medieval History of Folk Ballad, 1967. 4. fej.]

Kodály's Role in Folk-Music Research.
New Hungarian Quarterly,
1962. III. évf. 8. sz. 39–49.

Les analogies hongroises des chants "Guillanneu".
In Zoltano Kodály Octogenario Sacrum. Studia Musicologica, 1962. III. évf. 1-4. sz. 367–378.
[Magyarul Néprajzi Közlemények, 1957.]

Ismertetés

László Zsigmond: Ritmus és dallam. Bp., Zeneműkiadó Vállalat, 1961.
Magyar Zene
, 1962. III. évf. 3. sz. 300–307.

Studia Musicologica, Jahrgang I. Nr.1-2., 1961. Bp., Akadémiai Kiadó. Acta
Ethnographica
, 1962. XI. évf. 231. p.

Ismerjük meg a versformákat. Gáldi László könyvéről.
Magyar Nemzet,
1962. július 4. 4.

1963
Könyv

Áj falu zenei anyaga II. Új népdalok, 2. rész.
Néprajzi Közlemények,
1963. VIII. évf. 1. sz. 186 p. [Megjelent: 1965]

Tanulmány, cikk

Kutatások a népballada középkori történetében.
Doktori értekezés tézisei. 17 p.

Keleti párhuzamok Tar Lőrinc pokoljárásához.
Műveltség és Hagyomány
, 1963. V. évf. 37–54.
[Ua. angolul Acta Ethnographica, 1966;
magyarul in Keleti hagyomány 1. 1984. 60–85.]

A népdal mint műalkotás.
A MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya Közleményei,
1963. XX. évf. 1-4. sz. 185–193.
[Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999. 71–77.;
angolul: Studia Musicologica, 1964.]

Contacts Hungaro-Bulgares dans le folklore.
Izvesztija na Ethnografszkija Insztitut i Muzej,
1963. Kniga VI. 343–349. Szófia, Izd. Bulgarszkata Akademija na Naukite.
[Magyarul: Tanulmányok a magyar folklórban, 1981]

[Hozzászólás Vilkuna akadémikus előadásához.] Vilkuna, K[ustaa] Die finnisch-ugrische Ethnologie heute. [A finnugor néprajz kérdése.] [Diskussionsbeiträgel: László K. Kovács,Lajos Vargyas.
In Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 20–24 sept. 1960. Red. Gyula Ortutay. Bp., Akadémiai K., 1963. 321–323.

Beszámoló a debreceni néprajzi symposionról.
Ethnographia
, 1963. LXXI. évf. 2. sz. 283–284.

Vest og øst i balladen om Kvindemorderen (Dgf 183).
Danske Studier,
Svenskt Visarkiv Stockholm, 1963. 17. sz. 94–96.

Ismertetés

Domokos, Pál Péter–Rajeczky, Benjamin: Csángó népzene. 1–2. kötet. Bp., Zeneműkiadó, 1956 és 1961.
Deutsches Jahrbuch für Volkskunde,
1963. Bd. IX. Teil I. 419–421. [németül]

1964
Könyv

Folk Music Research in Hungary. Resp. ed. L.V. Bp., Akadémiai K., in co-operation with the Hung. National Comission for Unesco. 1964. 61 p.

Tanulmány, cikk

Bartók's Melodies in the Style of Folk Songs.
Journal of International Folk Music Council,
1964. XVI. évf. 30–34.
[Magyarul: Új Zenei Szemle, 1955]

Zur Verbreitung deutscher Balladen und Erzähllieder in Ungarn.
Jahrbuch für Volksliedvorschung.
Festschrift zum 75. Geburtstag von Erich Seemann. Hrsg. von R. Brednich. 1964. IX. évf. 63–79.

Rapports internationaux de la ballade folklorique hongroise.
In Littérature Hongroise – Littérature Européenne. Études de littérature comparée publié par l’Académie des Sciences de Hongrie à l’occasion du IVème Congrès de l’Association Internationale de la Littérature Comparée.Réd. Sőtér, István et Ottó Süpek Bp., Akadémiai K., 1964. 69–103.
[Németül: Probleme der.... 1975.]

French Folk-Ballads in Hungary in the Middle Ages.
New Hungarian Quarterly,
1964. V. évf. 16. sz. 174–189.

The Folksong as a Work of Art.
Studia Musicologica,
1964. VI. évf. 3-4. sz. 195–205.
[Magyarul  Az MTA Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közl. 1963]

Ismertetés

Stockmann, Doris: Der Volksgesang in der Altmark. Berlin, Akademie Verlag, 1962. 506 p.
Deutsches Jahrbuch für Volkskunde,
1964. Bd. X. Teil I. 186–188.

1965
Tanulmány, cikk

Réponse à l'article de Miklós Mitruly.
Acta Ethnographica,
1965. XIV. évf. 1–2. sz. 195–202. (Mitruly Miklós: Contribution à la question de l’origine du type de la belle-mère cruelle. Uo., 191–195 p.)

A költői nyelv hangtanáról.
Magyar Nyelvőr,
1965. LXXXIX. évf. 1. sz. 46–56. sz.
[Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984. 190–210.]

The Importance of the Hungarian Ballads on the Confines of Occident and Orient.
In Europa et Hungaria. Congressus Ethnographicus in Hungaria, 16-20. X. 1963. Red. Gyula Ortutay, Tibor Bodrogi. Bp., Akadémiai K., 1965. 325–332.

[Csébfalvy, Károly–Havass, Miklós–Járdányi Pállal közösen] Systematization of Tunes by Computers.
Studia Musicologica,
1965. VII. évf. 1–4. sz. 253–257.

Bases linguistiques du vers hongrois.
Études Finno-Ougriennes
, Paris, 1965. II. évf. 2. sz. 123–133.

1966
Könyv

Magyar vers – magyar nyelv.
Verstani tanulmány. Bp., Szépirodalmi K., 1966. 237 p.

  Ismertetése:

Péczely László: Vargyas könyve és újabb versirodalmak vitás kérdései.
Irodalomtörtlneti Közlemények,
1976. LXXI. évf. 3. sz. 309–320.

Tanulmány, cikk

Eastern Analogies of Lőrinc Tar's Descent to Hell.
Acta Ethnographica,
1966. XV. évf. 3–4. sz. 301–318.
[Magyarul Műveltség és Hagyomány, 1963. és in Keleti hagyomány 1. 1984.]

Ismertetés

Les comptines de langue française. Recueillis et commentées par J. Baucomont, F. Guibat, T. Lucile, R. Pinon, et Ph. Soupault. Paris, 1961, Editions Seghers.
Ethnographia,
1966. LXXVII. évf. 1. sz. 148–149. [Angolul: Acta Ethnographica 1966]

1967
Könyv

Researches into the Mediaeval History of Folk Ballad.
Bp., Akadémiai K., 1967, 303 p. + 4 térkép + 10 tábla.

  Ismertetése
Wallon, Simone, Arts et Traditions Populaires, 1970.4. 385–388.
Tanulmány, cikk

Kodály, a tudós.
Magyar Zene
, 1967. VII. évf. 2. sz. 178–182.
[Nem azonos az 1971-es és 1992-es, azonos című cikkekkel!]

Honfoglalás-előtti műveltségünk maradványai a néphagyományban.
In Magvető. 2. köt. Szerk. Sík Csaba. Bp., Magvető K. 1967. 273–312.

Totenklage und Vorgeschichte der Ungarn.
In Festschrift für Walter Wiora. Hrsg. von Ludwig Fischer und Christoph-Hellmut Mahling. Kassel–Basel–Paris–London–New York, 1967. 621–627.

In memoriam Zoltán Kodály (1882–1967).
Deutsches Jahrbuch für Volkskunde,
1967. Bd. XIII. Teil II. 398–401.

The Last Legacy: the Bartók–Kodály Corpus of Folk Music.
Hungarian Survey
, 1967. II. évf. 114–123.

Ismertetés

A Magyar Népzene Tára V. köt. Siratók. Bp., Akadémiai K., 1966.
Kritika,
1967. V. évf. 1. sz. 47–49.

1968
Tanulmány, cikk

Zur Methodik der vergleichenden finnisch-ugrischen Musikwissenschaft.
In Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum, Helsingiae habitus, 23–28. VIII. 1965. Adiuvantibus: M.-l. Heikinmäki és I. Schellbach. Acta redigenda curavit: P. Ravila. Societas Fenno-Ugrica, Helsinki, 1968. Pars II. 377–382.

Performing Styles in Mongolian Chant.
Journal of the International Folk Music Council,
1968. XX. évf. 70–72.

A magyar verstan forradalmára. Emlékezés Gábor Ignácra, születésének századik évfordulóján.
Kortárs,
1968. XII. évf. 5. sz. 821–822.
[Ua. in: Keleti hagyomány 2. 1999. 300–301.]

Mit kap az olvasó a Magyar Valóság Versei-ben?
Kortárs, 1968. 10. sz. 1641–1649.
[Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984. 211–229.]

Opüt isszledovanija vengerszkoj narodnoj muzüki. Szbornik sztatej.
In Muzüka Vengrii. Red. Szergej Vaszil’evics. Akszjuk. Moszkva, Izd. Muzüka, 1968. 27–37.

Folk Music Research in Four Continents. Hungarian Survey, 1968. III. évf. 165–174.

Hommage à Lajtha.
Études Finno-Ougriennes, Paris, 1968. V. évf. 64–68.
[Megjelent: 1969.; magyarul in Keleti hagyomány 1. 1984. 390–394.]

A magyar népballada.
In A Kassai Batsányi-Kör Évkönyve 1965–1968. Szerk. Turczel Lajos. 1968. 61–74.

Hozzászólások a palóc tanácskozás előadásaihoz. In Bakó Ferenc (szerk.) Módszerek és feladatok. Palóc tanácskozás Egerben (1967. november 10-11.) 139-146 p. Eger (Dobó István Vármúzeum)
Ismertetés

European Folk Ballads. Edited by E. Seemann, D. Strömbäck and B. R. Jonsson. Copenhagen, Rosenkilde and Bagger, 1967 248 p.
Jahrbuch für Volksliedvorschung,
1968. Bd. XIII. 193–195.

Tibor Kardos: Az Árgirus széphistória. Bp., Akadémiai K., 1967.
Études Finno-Ougriennes
, Paris, 1968. V. évf. 206–209. [franciául]

1969
Tanulmány, cikk

A magyar folklór-hagyomány és Kelet-Európa.
In: Magyar Zenetörténeti Tanulmányok Szabolcsi Bence 70. születésnapjára. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1969. 391–398.
[Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984. 86–95.)

Le folklore Hongrois et l'Europe de l'Est.
Studia Musicologica,
1969. XI. évf. 1–4. 449–459.
[Magyarul: Magyar Zenetört. Tanulm. 1969.;
angolul: The New Hung. Quarterly, 1970]

Akarjuk-e, hogy éljen a népdal?
Kortárs,
1969. XIII. évf. 4. sz. 627–630. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984. 444–452.] [Ua. in Folk Magazin 2015/22. évfolyam 11. különszámban]

Scholarship and its pitfalls. [Ninon A. M. Leader: Hungarian Classical Ballads and Their Folklore. Cambridge, Cambridge University Press, 1967. 365 p.]
The New Hungarian Quarterly, 1969. X. évf. 34. sz. 162–167.

A „Vers és dallam” kutatója. [Szabolcsi Bence]
Magyar Zene, 1969. X. évf. 2. sz. 118–122.
[Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984. 395–402.]

Ungarisch-Slavische Beziehungen in Höllenfahrtlegenden.
In Das heidnische und christliche Slaventum. Acta II. Congressus internationalis historiae Slavicae Salisburgo-Ratisbonensis anno 1967 celebrati. Wiesbaden, Otto Harrasowitz, 1969. 126–131. (Annales Instituti Slavici Bd. 1–2.)

Változtassunk-e népdalaink szövegén? (Hozzászólás)
Magyar Nemzet,
1969. XXV. évf. 254. sz. 5.

O nekatorüh principalynüh voproszah izucsenija epicseszkih zsanrov.
In VII. Mezsdunarodnüj Kongressz Antropologicseszkih i Ethnograficseszkih Nauk, Moszkva 1964, 3–10 avguszta. Tom VI. Moszkva, 1969. 178–182.

Ismertetés

Ninon A. M. Leader: Hungarian Classical Ballads and Their Folklore. Cambridge, Cambridge University Press, 1967, 365 p.
Ethnographia,
1969. LXXX. évf. 2. sz. 293–297.