Publikációk 1950-1959

1950
Tanulmány, cikk
Les mélodies des jeux hongrois de Noël.
Folia Ethnographica
, 1950. II. évf. 1. sz. 95–112.
A legrégibb eredeti magyar vers.
Irodalomtörténet
, 1950. XXXII. évf. 3. sz. 53–59. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999. 91–97.]
Hozzászólás az Akadémia Népdalkiadvány kérdéséhez.
Új Zenei Szemle, 1950. I. évf. 1. sz. 28–29.
Ugorszkij szloj v vengerszkoj narodnoj muzüke.
Acta Ethnographica
, 1950. I. évf. 1-4. sz. 161–196. [Megjelent: 1951.]
1951
Tanulmány, cikk
Egy népi táncdal-típus ritmusának tanulságai.
Új Zenei Szemle
, 1951. II. évf. 4-5. sz. 34–51.
Az Állami Népi Együttes bemutatkozása.
Új Zenei Szemle, 1951. II. évf. 6. sz. 24–26.
Zrínyi ritmusa.
Irodalomtörténet
, 1951. XXXIII. évf. 4. sz. 452–464. [Ua. in: Keleti hagyomány 2. 1999. 78–90.]
1952
Könyv
Kodály Zoltán: A magyar népzene.
A példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. [Példatár: 83–307. p.] Bp., Zeneműkiadó, 1952. 3. bővített kiadás.
[További kiadások:
3a. kiadás:1960 ;
4. kiadás: 1969;
5. kiadás:1971;
6. kiadás:1973;
7. kiadás:1976;
8. kiadás: 1981;
9. kiadás: 1984;
10. kiadás:1987;
11. kiadás:1989;
12. kiadás: 1991;
15. kiadás 2003.]
A magyar vers ritmusa.
Bp., Akadémiai K., 1952. 263 p.
  Ismertetése
 

Oltványi Ambrus: Vargyas Lajos „A magyar vers ritmusa” Bp. Akadémiai K., 1952.
Irodalomtörténet,
1954. XXXIV. évf. 2. sz. 207–211.

  Gáldi László: Comptes-rendus: Voproszü szintakszisza szovremennogo ruszkogo jazüka. [Vargyas Lajos: A magyar vers ritmusa. Bp. 1953. Akadémiai K. ny.
Acta Linguistica Academiae Scientiarium Hungariae.
465–488. Klny.
Csorba Győző: Vargyas Lajos: A magyyar vers ritmusa. Dunántúl, 1953. 5.szám, 84-86.
Tanulmány, cikk

Hogyan gyűjtsünk népzenét?
Bp., Művelt Nép Könyvkiadó, 1952. 24 p. [Átdolgozva: Ének-zene tanítása, 1980.]

Ismertetés
A Magyar Népzene Tára I. kötete.
Új Zenei Szemle
, 1952. III. évf. 1. sz. 29–31.

Bartók Béla délszláv népdalkiadványa.
Új Zenei Szemle
, 1952. III. évf. 10. sz. 9–12.

Cseremisz népdalok. Marij Kalük Muro. Moszkva–Leningrád, 1951.
Ethnographia,
1952. LXIII. évf. 1–2 sz. 247–249. [Megjelent: 1953]
1953
Tanulmány, cikk
Ugor réteg a magyar népzenében I–II.
In: Kodály-emlékkönyv. [A belső címlapon: Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára.] Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953. 611–657. (Zenetudományi tanulmányok I.) [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999. 121–166.]
Kodály és a magyar zenetudomány.
In Kodály-emlékkönyv. [A belső címlapon: Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára.] Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953. 49–54. Zenetudományi tanulmányok I. [Újraközlése in Kodály-mérleg, 1982. ua. törökül: Folklora Doğru, 1974; kissé rövidítve, angolul The New Hungarian Quarterly, 1982]
[Rajeczky Benjáminnal közösen] Zenetudományi munka a Néprajzi Múzeum Népzenei Osztályán.
Új Zenei Szemle, 1953. IV. évf. 4. sz. 23–26.
Vargyas Lajos, A magyar vers ritmusa című könyvének megvitatása. (A MTA Néprajztudományi, Irodalomtörténeti és Zenetudományi Állandó Bizottságainak 1953. február 3.-án megtartott vitaülésének anyaga.)
MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei, 1953. 220–225. + hozzászólások: 225-257. Klny.
  Ismertetése
  Vita a magyar nyelv ritumusáról. Irodalmi Ujság, 1953. február 12.
Hozzászólás Ortutay Gy. előadásához: A felépítmény kérdései a folklórban.
In Előadások Sztálin nyelvtudományi munkái megjelenésének második évfordulóján. A budapesti Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemnek a MTA I és II. osztályával közösen 1952. június 20-án és 21-én tartott tudományos ülésszaka. Bp., Tankönyvkiadó, 1953. 197–206.
Ismertetés
A Magyar Népzene Tára I. köt. Szerk. Bartók Béla és Kodály Zoltán. Sajtó alá rend. Kerényi György. Bp. Zeneműkiadó, 1951. 943 p.
Acta Ethnographica,
1953. 462–465. [angolul]
1954
Könyv
Régi népdalok Kiskunhalasról.Nagy Czirok László és Vargyas Lajos gyűjtéséből közreadja V. L.
Bp., Zeneműkiadó, 1954. 80 p. + 100 dallam.
[Csanádi Imrével közösen]
Röpülj páva, röpülj. Magyar népballadák és balladás dalok.
Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. 588 p.
  Ismertetése

Takács Lajos,
Ethnographia
, 1956. LXVII. évf. 3. sz. 372–373

[Német változata: Acta Ethnographica 1957. VI. évf. 1-2. sz. 254–256.]
Tanulmány, cikk
  [Csanádi Imrével közösen]
A magyar nép balladái.
Új Hang
, 1954. 10-12. sz. 111–128. [A „Röpülj páva, röpülj” rövidített előszava.]
Hozzászólás Oltványi Ambrus bírálatához.
Irodalomtörténet, 1954. XXXVI. évf. 2. sz. 212–214. [Oltványi Ambrus: V. L. „A magyar vers ritmusa”. 1952. Irodalomtörténet, 1954. XXXVI. 2. sz. 207–211.]

Adalék a siratódallam eredetéhez.
Új Zenei Szemle, 1954. V. évf. 7-8. sz. 46–47.

Vajda László cikkének néhány megállapításához. („A néprajzi anyaggyűjtés módszere és jelentősége” című cikkhez.)
Ethnographia,
1954. LXV. évf. 1–2. sz. 240–244.

Tapasztalataim a román népdalgyűjtésről.
Új Zenei Szemle,
1954. V. évf. 9. sz. 26–30.

Táncdalgyűjtemény; Somogy megyei táncdallamok. [Név nélkül]
In Somogyi táncok. Szerk. Morvay Péter és Pesovár Ernő. Bp., Művelt Nép Könyvkiadó, 1954. 231–249.; 250–275. [Megjelent: 1955]
1955
Tanulmány, cikk

Kollektives Schaffen in der Volksmusik.
Acta Ethnographica
, 1955. IV. évf. 1-4. sz. 395–418. [Eredeti, magyar nyelvű változata in Keleti hagyomány 2. 1999. 167–185.]

Észrevételek Szabolcsi új tanulmánykötetére. (Szabolcsi Bence Népzene és történelem. Tanulmányok. Bp. Akadémiai K., 1954, 173 p.; 2. kiadás: 1955.).
Ethnographia
, 1955. LXVI. évf. 1–4. sz. 514–519.
Szabolcsi Bence válaszát lásd: Megjegyzések Vargyas Lajos bírálatára, Ethnographia, 1955. LXVI. évf. 1–4. sz. 519–521.
Györffy István, az Alföld ethnográfusa. [Előszó.]
In Györffy István, Nagykunsági krónika, 3. kiad. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. 5–22. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999. 288–296.]
Beszámoló a romániai néprajzi kutatásról.
Ethnographia, 1955. LXVI. évf. 1–4. sz. 556–563.
Bartók dallamok folklorista szemmel.
Új Zenei Szemle,
1955rom. VI. évf. 9. sz. 45–48.
[Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999. 186–190. Angol vált.: J. of IFMC, 1964.]
Betűrím a magyar népköltészetben.
Filológiai Közlöny
, 1955. I. évf. 3. sz. 401–410.
[Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984. 169–189.]
A duda hatása a magyar népi tánczenére.
A MTA I. Osztályának Közleményei,
1955. VIII. évf. 1–2. sz. 241–291. [Megjelent 1956-ban;
ua. németül in Studia memoriae... 1956;
ua. in Keleti hagyomány 2. 1999. 191–239.;
jav. kieg. vált. in A duda, a furulya .... 2001.]
Ismertetés
Moldvai csángó népdalok és népballadák. A Folklór Intézet Kolozsvári Osztályának gyűjteményéből szerk. Faragó József és Jagamas János. Bukarest, 1954.
Új Zenei Szemle
, 1955. VI. évf. 1. sz. 29–32.
1956
Könyv
Studia Memoriae Belae Bartók Sacra. Adiuvantibus Zoltán Kodály, Lajtha László, Benjamin  Rajeczky, Vargyas Lajos. Bp., Akadémiai K., 1956, 544 p.
(2. kiadás: 1957;
3. kiadás angolul: 1959.) . [Tanulmányok német, francia, angol és orosz nyelven]
  Ismertetése
Stockmann, Erich, Die Musikforschung, 1957. Jahrgang X.. Heft 3.. 452–454.
Stockmann, Erich, Deutches Jahrbuch für Volkskunde, 1957. Bd. III. 527-528.
K.P.W [monogram]., Journal of the International Folk Music Council, 1957. Vol. 9. Klny.
a.bon [monogram], Quaderni della Rassegna Musicale, 1968. 4. 179-180.
Tanulmány, cikk
Die Wirkung des Dudelsacks auf die ungarische Volkstanzmusik.
In Studia Memoriae Belae Bartók Sacra. Szerk. Rajeczky Benjámin és Vargyas Lajos. Bp., Akadémiai K., 1956. 503–540. [A magyar változathoz képest (MTA I. Oszt. Közl. 1955.) kevesebb példával.] [angolul u.ez a kötet 1959-es 3. kiadásában]
Ismertetés
[Faragó József–Jagamas János:] Moldvai csángó népdalok és népballadák.
Ethnographia
, 1956. LXVII. évf. 3. sz. 373–375.
1957
Tanulmány, cikk
Francia párhuzam regösénekeinkhez.
Néprajzi Közlemények,
1957. II. évf. 1–2. sz. 1–10.
[Némiképp átírt francia változata: Studia Musicologica, 1962.]
Egy Kájoni-dal francia párhuzama.
Néprajzi Közlemények,
1957. II. évf. 3-4. sz. 95–96.
Das Musikleben im ungarischen Dorf und die Methoden seiner Erforschung.
Deutsches Jahrbuch für Volkskunde,
1957. Bd. III. 447–469.
Ismertetés
Weber-Kellermann, Ingeborg: Ludolf Parisius und seine altmärkischen Volkslieder. Herausgabe der Melodien von Erik Stockmann. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Volkskunde 10. Berlin, 1957. 793 p.
Ethnographia,
1957. LXVIII. évf. 3. sz. 527–528.
1958
Tanulmány, cikk
Some Parallels of Rare Modal Structures in Western and Eastern Europe.
Journal of the International Folk Music Council
, 1958. X. évf. 22–28.
Kodály Zoltán - mint rokonnépeink kutatója.
Nyelvtudományi Közlemények, 1958. LX. évf. 1. sz. 215–219.

Német párhuzam régi magyar dallamhoz.
Néprajzi Közlemények
, 1958. III. évf. 4. sz. 18–21.

Beszámoló Vargyas Lajos nyugatnémetországi tanulmányútjáról.
Ethnographia
, 1958. LXIX. évf. 4. sz. 636–637.

Egy francia-magyar dallamegyezés tanulságai.
Néprajzi Értesítő, 1958. XL. évf. 155–160. [Franciául: Acta Ethnographica 1960.]

Ismertetés

Takács Lajos: Históriások, históriák. (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára.) Bp., Akadémiai K., 1958, 127 p.
In: Ethnographia, 1958. LXIX. évf. 4. sz. 642–643.
[Németül: Acta Ethnographica, 1958.]

Künzig, Johannes: Ehe sie verklingen. Alte deutsche Volksweisen vom Böhmerwald bis zur Volga. Freiburg, Verl. Herder, 1958. 80 p. + XXIV Bildtafeln + 4 Schalplatten.
Ethnographia
, 1958. LXIX. évf. 4. sz. 645–646.
V[ilmos] Diószegi: Überbleibsel des Schamanenglaubens in der ungarischen Volkskultur. [A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben] Bp. Akadémiai K., 1958. 472 p.
Acta Ethnographica, 1958. VII. évf. 3-4. sz. 439–440.
L[ajos] Takács: Historiensänger und ihre Lieder. [Históriások, históriák.] Bp., Akadémiai K., 1958. 127 p. Acta
Ethnographica,
1958. VII. évf. 3-4. sz. 440–441.
1959
Könyv

Studia Memoriae Belae Bartók Sacra. Ed. by Rajeczky Benjámin és Vargyas Lajos.
Bp., Akadémiai K., 1959. 3. kiad. 535 p.
[Magyar kiadása azonos címmel 1956-ban.]

Tanulmány, cikk
Kutatások a népballada középkori történetében. III. A „Kőműves Kelemen” eredete.
Néprajzi Értesítő
, 1959. XLI. évf. 5–73 p. + 11 tábla.
[Német változata: Acta Ethnographica 1960]
Dallamegyezések magyar, szlovák és morva balladákban.
Néprajzi Közlemények
, 1959. IV.évf. 3–7.
Influence of the Bagpipe on Hungarian Folk Dance Music.
In: Studia Memoriae Belae Bartók Sacra. Ed. by Rajeczky Benjámin és Vargyas Lajos. Bp., Akadémiai K., 1959:493–534.
[Magyarul A MTA I. Oszt. Közl. 1955]