Publikációk 1990-1999

1990
Tanulmány, cikk
Hősök birkózása a magyar és keleti hagyományban. Forrás, 1990. XXII. évf. 1. sz. 61–67.

A magyar népköltészet és népzene honfoglalás előtti rétegei. In Magyar Tudomány, 1990. XXXV. évf. 3. sz. 272–276.;

Ua. In Keleti hagyomány 2. 1999. 284–287.; ua. más címen In Magyar néphagyomány... 1991.]

A népdal fejlődése a 16-17. században. In Magyarország zenetörténete. II. 1541–1686. Szerk.: Bárdos Kornél. Bp., Akadémiai K., 1990:306–347.
A magyar népzene tanúsága és a baskíriai őshaza. In Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1990/XV:213–220. [ld. még 1984.]
Népzene. In Magyar Néprajz. VI. kötet: Népzene, néptánc, népi játék. Főszerkesztő: Dömötör Tekla. Bp., Akadémiai K., 1990:7–183. + 12 kép.
1991
Tanulmány, cikk

Lírai népdalaink. In Magyar Zene, 1991/XXXII/2:177–180.

[Ua. In: Keleti hagyomány – nyugati kultúra 2. Néprajzi, zenei, irodalmi tanulmányok második gyűjteménye. Bp., Püski, 1999:104–107.

Keleti örökség a magyar folklórban. In Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Szerk. Balázs Géza. (A magyar Néprajzi Társaság Könyvtára 8.) Budapest – Debrecen, Magyar Néprajzi Társaság és a KLTE Néprajzi Tanszéke, 1991:39–44.

Előzménye más címmel: Magyar Tudomány, 1970.; ua. In Keleti hagyomány 2. 1999:284–287.

Folklór és őstörténet. Módszertani meggondolások. In A dunamenti népek hagyományos műveltsége. (Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére.) Szerk. Halász Péter. Bp., Magyar Néprajzi Társaság, 1991. 27–31.

Ua. In Keleti hagyomány 2. 1999. 26–31.

Búcsú Bibó Istvántól. In Bibó emlékkönyv. Szerk. a kötet szerzői. 1–2. kötet. Bp., Századvég K. és Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1991. 2. kötet 412–414.

Az 1979-es szamizdat kötet változatlan szövegű kiadása.

1992
Könyv
A Magyar Népzene Tára. VIII/A–B. Sajtó alá rend. Vargyas Lajos. Bp., Akadémiai Kiadó – Balassi K.,1992. 1741 p. Két kötetben.
Tanulmány, cikk

Kodály, a tudós. In Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence emlékezete. Szerk. Bónis FerencKecskemét, Kodály Intézet, 1992. 16–21. (Magyar Zenetörténeti Tanulmányok.)

Nem azonos az 1967-es és 1971-es, azonos című cikkekkel!

Emlékek Kodályról, Bartókról, Dohnányiról. Hitel, 1992. IV. évf. 15. sz. 34–37.
Emlékezés Járdányi Pálra. Magyar Zene, 1992. XXXIII. évf 1. sz. 6–7.
Ötvenhatról nyolcvanhatban. [Hozzászólások.] Az 1956-os magyar forradalom előzményei, alakulása és utóélete címmel 1986. december 5–6-án, Budapesten rendezett tanácskozás jegyzőkönyve. Szerk. Hegedűs B. András. Bp., Századvég Kiadó – 1956-os Intézet, 1992. 87–88, 154–156, 295.

A magyar zene őstörténete. Emberhalász, 1992. I. évf. 1. sz. 27–29.

Részletek a Magyarország zenetörténete. Középkor, 1988. fejezetéből.

„Sormetszet” és „Sorozatosság” szócikkek. In Világirodalmi Lexikon, 13. Kötet (Sf-Suzuki) Bp. Akadémiai K., 1992,:368–370 és 377–381.
„Szólam” és „Szótagszámláló verselés” szócikkek. In Világirodalmi Lexikon, 14. Kötet (Sváb–Szy) Bp. Akadémiai K., 1992,:599 és 700–701.
1993
Könyv
Kodály Zoltán: Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers. (Kodály Zoltán hátrahagyott írásai. II.) A kötet anyagát válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1993. 432 p.
Ismertetése:
  BUKSZ: Tiszteletkör. Összeállította Szécsényi Endre. [Hadas Miklós, Somfai László, Ittzés Mihály, Tari Lujza, Szigeti Csaba írásai.] 1994. 6. évf. 1. sz. 58-73.

Kerítésen kívül. Emlékek életemből.
Bp., Szépirodalmi K., 1993, 381 p.

 

Ismertetése:

Kálmán C. György: Az alapeset. Beszélő, 1994. április 21. 34. p.
Tanulmány, cikk
„Tagoló vers” szócikk. In Világirodalmi Lexikon, 15. kötet (Taa–Tz). Bp. Akadémiai K., 1993. 38–40.
1994
Könyv
Magyar népballadák. Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta V. L. Bp., Európa K., 1994. 207 p. (Európa Diákkönyvtár).
Magyar vers – magyar nyelv. Verstani tanulmány. 2. kiadás, Kodály Zoltán bejegyzéseivel. Bp. Kráter Műhely Egyesület, 1994. 195 p.
Tanulmány, cikk
Unkarilainen itkuvirsi. [A magyar siratóének.] In Murhe itkun kirvoittaa. Unkarilaisia itku virsiä sävelmineen. [A gyász/a bánat könnyeket fakaszt. Magyar siratók kottával.] Válogatta és finnre fordította Viljo Tervonen. Kunt Ernő fényképeivel. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, toimituksia 604. 8–10.
Előszó. In Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar Népi Énekiskola, II. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1994. 7–8.

[Így láttam Kodályt.] In Így láttuk Kodályt. Nyolcvan emlékezés. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Püski, 1994. 3., tovább bővített kiadás. 178–182.

V. L. változatlan szövegével. 1. kiadása 1979; 2. kiadása 1982.

1996
Tanulmány, cikk
Honfoglaláskori folklórkutatásaim áttekintése. In Ösök, táltosok, szentek. Tanulmányok a honfoglalás-kor és Árpád-kor folklórjából. Szerk. Pócs Éva – Voigt Vilmos. Bp., MTA Néprajzi Kutatóintézet, 1996. 7–12.
The Significance of our Stock of Folk Songs from the Time of the Hungarian Settlement. Acta Ethnographica, 1996. XLVI. évf. 1-4. sz. 143–148.
1997
Tanulmány, cikk
Honfoglalás kori népdalkincsünk jelentősége. In Kovács L. és Paládi-Kovács Attila: Honfoglalás és néprajz. Bp., Balassi K., 1997. 285–291. (A honfoglalásról sok szemmel IV.)
Milyen lehetett a honfoglalók hősepikája? Ethnographia, 1997. CVIII. évf. 1–2. sz. 359-363.
1999
Könyv
Magyar népballadák. ("Milleniumi Könyvtár"). (Válogatás, utószó és jegyzetek.) Bp., Európa K., 1999, 208 p. [Az 1994-ben az Európai Kiadónál megjelent azonos című könyv új, más formátumú kiadása.]
Keleti hagyomány – nyugati kultúra 2. Néprajzi, zenei, irodalmi tanulmányok második gyűjteménye. Bp., Püski, 1999 319 p. Hivatkozása a bibliográfiában: Keleti hagyomány 2. 1999. 167-185.
Tanulmány, cikk
Közösségi alkotás a népzenében. In Keleti hagyomány 2. 1999. 167–185. [Eredeti magyar változat; német változat: Acta Ethnographica, 1955.]
Járdányi Pál búcsúztatása. (Temetési beszéd.) [1966] In Keleti hagyomány 2. 1999. 304–306.