Publikációk 1970-1979

1970
Tanulmány, cikk

The Hungarian Folklore Heritage and Eastern Europe. New Hungarian Quarterly, 1970. XI. évf. 40. sz. 122–129.
[Magyarul: Magyar Zenetörténeti Tanulmányok Szabolcsi Bence 70. születésnapjára. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1969. 391–398.
franciául: Stud. Musicologica, 1969]

A népdal Magyarországon. In Kodály Szeminárium, Kecskemét, 1970 július 20. – augusztus 20.
[Ua. Parlando, 1970. 12. sz. 1–7.]

 

Ua. angolul: Folk-Song in Hungary. Kodály Seminar, 20 July – 20 August, 1970, Kecskemét.
ua. franciául: Le chant folklorique en Hongrie. Kodály Seminaire, 20 juillet – 20 août, 1970, Kecskemét.
„Aprózás” és „ballada” címszavak. In Világirodalmi Lexikon. I. kötet: A–Cal. Főszerk. Király István. Budapest., Akadémiai Kiadó, 1970.
Ismertetés
Béla Bartók: Rumanian Folk Music. Ed. by Benjamin Suchoff. 1–3. Vols. The Hague, Martinus Nijhoff, 1967. Jahrbuch für Volksliedforschung, 1970. Bd. XV. 192–195.
1971
Könyv
Kodály Zoltán: Folk Music of Hungary. 2nd ed. revised and enlarged by L. Vargyas. Bp. Zeneműkiadó, 1971.
Tanulmány, cikk
Les rapports balkaniques de la poésie populaire hongroise. In Actes du Premier Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes, 1966. Sofia, Editions de l’Académie Bulgare des Sciences, 1971. 727–730.
Kodály, a tudós. Debrecen, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, 1971, 12. p. [nem azonos az 1967-es és 1992-es, azonos című cikkekkel!]
Zeneoktatásunk módszeréről. (Hozzászólás) Muzsika, 1971. XIV. évf. 11. sz. 5–6.
A népdal a mai magyar társadalomban. In I. Déldunántúli Népművészeti Hét. Tanulmányok, előadások, publicisztikák. Szerk. Troszt Tibor. Kaposvár, Somogy megyei Tanács, 1971. 31–48.
Ismertetés
Kallós Zoltán ballada-könyve. [Balladák könyve. Bukarest, Kriterion, 1970, 676 p.] Korunk, 1971. 7. sz. 1106–1110.
Kallós Zoltán: Balladák könyve. Élő hazai népballadák. Ethnographia, 1971. LXXXII. évf. 3. sz. 441–443.
Lendvai Ernő: Bartók költői világa. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971. 460 p. Muzsika, 1971. XIV. évf. 12. sz. 41–42.
1972
Könyv
Népzene és Zenetörténet, I. köt. Szerk. és a Beköszöntőt írta Vargyas Lajos. Bp., Editio Musica, 1972. 121 p. [Magyarul, angolul ua. uo. “Introduction” 6–7. p.]
Tanulmány, cikk
A magyar és a délszláv balladák összehasonlító vizsgálata. In Szomszédság és közösség. Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Tanulmányok. Szerk. Vujicsics D. Sztoján. Bp., Akadémiai K., 1972. 13–31.

A 70 esztendős Domokos Pál Péter köszöntése. Ethnographia, 1972. LXXXIII. évf. 1. sz. 95–96. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999. 302–303.]

Hozzászólás Kecskés András előadásához. Irodalomtudományi Közlemények, 1972. LXXVI. évf. 4. sz. 526–529.

1973
Tanulmány, cikk
A "Csudahalott" ballada egy (nyírségi) változata. In Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv. Szerk. Balassa Iván, Kaposvári Gy., Selmeczi L. Szolnok, 1973. 217–220.
[Szendrei Janka – Dobszay László – V. L.] Balladáink kapcsolatai a népénekkel. Ethnographia, 1973. LXXXIII. évf. 4. sz. 430–461. [Vargyas: 458–459. p.]
Ismertetés
Kallós Zoltán: Új guzsalyam mellett. Bukarest, Kriterion, 1973. Tiszatáj, 1973. XXVII. évf. 8. sz. 115–117.
Vikár, L. – Bereczki, G.: Cheremis Folksongs. Bp., Akadémiai K., 1971, 544 p. Acta Ethnographica, 1973. XXII. évf. 1-2. sz. 229–230.
1974
Könyv
Népzene és Zenetörténet, II. köt. Szerk. Vargyas Lajos. Bp., Ed. Musica, 1974. 232 p.
Tanulmány, cikk
Juzsnoszlovenszka narodna poezija i teorija o evropszkoj baladi. In Naucsni szasztanak szlaviszta o vukove dane, Beograd, 12–18. IX. 1974. Szveszka I. Beograd, 1974. I. 4. 195–201.
A népballada a parasztság alkotása. Kortárs, 1974. XVIII. évf. 9. sz. 1461–1471. [Ua. in: Keleti hagyomány 1. 1984. 230–256.]
Illyés Gyula: Gyors jegyzetek. Tiszatáj, 1975. XXIX. évf. 11. sz. 3–6. [Benne egy naplójegyzet-rész a fenti Kortárs-cikkről.]
A népdal helye közművelődésünkben. Tiszatáj, 1974. XXVIII. évf. 9. sz. 46–51.
Kodaly’nin Halk Musikisi Araştırmalarına Katkısı. Folklora Doğru. Istanbul, 1974. Sayı: 34. 24–35. [Magyarul: Zenetudományi tanulmányok I. 1953]
1975
Tanulmány, cikk
Die ungarische Volksballade und ihre internationalen Beziehungen. In Probleme der Volksballadenforschung. Hrsg. von E. Pflüger-Bouillon. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975. 249–290. (A "Rapports internationaux de la ballade folklorique hongroise", 1964, német nyelvű változata.)/td>
  "Comme il faut" a népzenében? Élet és Irodalom, 1975. XII. 6. XIX. évf. 49. sz. 2. [Hozzászólás Petrovics Emil És-beli cikkéhez, a verbunkos kapcsán, 1975. 22. sz.]
"Hősének" címszó. In Világirodalmi Lexikon, IV. kötet: Grog–Ilv. Főszerk. Király István. Bp., Akadémiai K., 1975.
 
Ismertetés
Zoltán Kallós, Ballad Collector. [Balladák Könyve, Bukarest, Kriterion, 1970. 677 p.; Bp., 2. kiad. Bp., Helikon, 1973, 877 p.] New Hungarian Quarterly, 1975. XVI. évf. 59. sz. 172–176.
Jagamas János–Faragó József.: Romániai magyar népdalok. Ethnographia, 1975. LXXXVI. évf. 4. sz. 659–661.
Ág Tibor–Tőzsér Árpád: Édesanyám rózsafája. Palóc népdalok. Ethnographia, 1975. LXXXVI. évf. 4- sz. 661–662. [Megjelent: 1977]
1976
Könyv
A magyar népballada és Európa. 1–2. köt. Bp., Zeneműkiadó, 1976. 269+ 823 p. [Angolul: Hungarian Ballads and the European Ballad Tradition. Akadémiai K., 1983.]
  Ismertetése:
 

Katona Imre: A balladakutatás jelen szakaszának lezárása. Tiszatáj, 1977. XXXI. évf. 6. sz. 83–89.

Kroó György: Balladák birodalma. Élet és Irodalom, 1976. augusztus 7. XX. évf. 32. sz. 13.

Maróthy János: A népballada története. Muzsika, 1976. XIX. évf. 9. sz. 29–31.

M. L. szignó: Népballadáink és Európa. Magyar Nemzet, 1976. június 11. 5.

Heszke Béla: Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa. Parlando, (1978) 4:28–29.

Schellbach, I: Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa, 1976. Finnisch-Ugrische Forschungen. 1979. XVIII. évf. 261–262.

Kríza Ildikó: Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa, 1976. Zeneműkiadó. Acta Ethnographica, 225–227.

Tanulmány, cikk
Az Ady-versek ritmusához. Irodalomtörténet, 1976. LVIII. évf. 4. sz. 952–980. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984. 257–290.]
A ballada meg a történelmi tények. Élet és Irodalom, 1976. december 4. XX. évf. 49. sz. 5.
[Ld. még: Tárkányi Bóta László hozzászólása uo. 1977. XXI. évf. 3. szám 4.,
valamint Vargyas Lajos viszontválasza „A vita etikája” [1977]
és Ortutay Gyula hozzászólása uo. 1977. XXI. évf. január 29.
A népzene új stílusának kialakulása. (Vázlat.) In A népművészet tegnap és ma. A Magyar Néprajzi Társaság vándorgyűlésének előre benyújtott előadásszövegei és előadásvázlatai. (I–II. ülésszakok anyaga. 1. kötet.) Szerk. Andrásfalvy Bertalan és Hofer Tamás. Magyar Néprajzi Társaság, Bp. 1976. 29–31.
Ismertetés
Folk-songs of Hungarians in Rumania. [Jagamas János–Faragó József: Romániai magyar népdalok. Bukarest, Kriterion, 1974, 475 p.] New Hungarian Quarterly, 1976. XVII. évf. 64. sz. 186-188.
1977
Könyv
Népzene és Zenetörténet, III. köt. Szerk. Vargyas Lajos. Bp., Ed. Musica, 283 p.
Tanulmány, cikk
Gesellschaftliche Spannungen und Forderungen in den Balladen des 14-15. Jahrhunderts. In Aus der Geschichte der Ostmitteleuropäischen Bauernbewegungen im XVI–XVII Jahrhundert. (Vorträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz aus Anlass der 500. Wiederkehr der Geburt von György Dózsa. Budapest, 12–15. 9. 1972. Bp., Akadémiai K., 1977. 267–271. [Magyarul in Keleti hagyomány 1. 1984. 291–298.]
Honfoglalás előtti, keleti elemek a magyar folklórban. Történelmi szemle, 1977. 1. sz. 107–121. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984. 96–120.]
A népzenekutatás eredményeinek hatása Kodály alkotásaiban. In Magyar Zenetörténeti Tanulmányok Kodály Zoltán Emlékére. Szerk Bónis Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1977. 236–260. [Angolul: Bulletin of IKS, 1980; németül: Studia Musicologica, 1983]
A vita etikájához. Élet és Irodalom, 1977. január 22. XXI. évf. 3. sz. 4. [Vargyas válasza Tárkányi Bóta László: Ballada, tények, etika. c. hozzászólásához, 1977. XXI. évf. 3. sz.]
Mit játszhatnak a citerások. Élet és Irodalom, 1977 október 22. XXI. évf. 43. sz. 2.
Útravaló. A hagyomány. A Tanító, 1977. XV. évf. 5. sz. 2–3. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984. 453–454.]
Ismertetés
Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák. Sajtó alá rend. Burány Béla. Szabadka, Fórum, 1977. 543 p. Hungarológiai Közlemények, 1977. IX. évf. 32. sz. 133–137. [Megjelent: 1978]
Penavin Olga: Kórógyi (szlavóniai) népballadák. Balladás történetek, balladás dalok. Hungarológiai Közlemények, 1977. IX. évf. 32. sz. (szeptember) 9145–147. [Megjelent: 1978]
1978
Tanulmány, cikk
A honfoglaló magyarság hitvilágának legfejlettebb rétege a nyelv és a folklór tükrében. In Mítosz és Történelem. Szerk. Hoppál Mihály és Istvánovits Márton Bp., MTA Néprajzi Kutatócsoport, 1978. 15–28. (Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3.) [Ua. in Keleti hagyomány1. 1984. 121–144.; ld. még Kortárs, 1979; ua. Látóhatár, 1979. II. évf. 135–136.]
Protohistoire de la musique hongroise. Studia Musicologica, 1978. XX. évf. 1–4. sz. 3–72. [Magyarul: Ethnographia, 1980.]
Trends of Dissemination of the Ballad Genre. In The European Medieval Ballad. A Symposium. (Proceedings of the Second International Symposium organized by the Centre for the Study of Vernacular Literature in the Middle Ages. Held at Odense University on 21–23 November, 1977.) Ed. by: O. Holzapfel in collaboration with J. McGrew and I. Pio. Odense, 1978. 75–85.
Child and DgF as Sources for the Ballad Genre. In Ballads and Ballad Research. Selected Papers of the International Conference on Nordic and Anglo-American Ballad Research, University of Washington, Seattle, May 2–6, 1977. 1978. 193–203.
Ismertetés
Vikár, László – Bereczky, Gábor: Chuvash Folksongs. Bp., Akadémiai K., 1979. 579 p. Studia Musicologica, 1978. XX. évf. 479–482. [ld. még Ethnographia, 1979; Magyar Tudomány, 1980; Acta Ethnographica, 1983]
1979
Könyv
Balladáskönyv. Bp., Zeneműkiadó, 1979. 174 p. + 100 dallam.
  Ismertetése:
  Fittler Katalin: Vargyas Lajos: Balladáskönyv. Bp., 1979. Zeneműkiadó. Parlando, 1980. 10. sz. 27. p.
Tanulmány, cikk
A regösének problémájának újabb, zenei megközelítése. Ethnographia, 1979. XC. évf. 2. sz. 163–191. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999. 240–265.]
The Ballad as Source for History. In 9. Balladentagung über Fragen des Typenindex der europäischen Volksballaden vom 21. bis 23. August, 1978 in Esztergom/Ungarn. Tagunsprotokoll herausgeben von: R. Brednich, J. Dittmar, D. G. Engle, Ildikó Kriza. Bp., Ethnographisches Institut d. U. A. d. W., 1979. 44–60.
A honfoglaló magyarság hitvilágának legfejlettebb rétege a nyelv és a folklór tükrében. Kortárs, 1979. XXIII. évf. 1. sz. 127–136.; Ua. Látóhatár, 1979. II. évf. 135–156. [Ua. még in Mítosz és történelem, 1978]
Kodály as I Knew Him. Bulletin of the International Kodály Society, 1979. 1. sz. 48–52.
(Így láttam Kodályt.) Vargyas Lajos. In Így láttuk Kodályt. Harmincöt emlékezés. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1979. 134–142. [További kiadásai: Zenemúkiadó, 1982; Püski, 1994]
Unkarilaiset kansanballadit. Yhteisön runoutta yksilöstä. [Magyar népballadák. Közösségi költészet az egyénről. Utószó] In Kuoliaaksi tanssitettu tyttö. Unkarilaisia kansanballadeja. [A halálra táncoltatott lány. Magyar népballadák.] Valikoinut suomenkanut Viljo Tervonen. Puupiirokset Béla Gy. Szabó. [Helsinki] Forssa, 1979. 60–71. .] (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, toimituksia 351.)

Ungarisch-Slavische Beziehungen in Höllenfahrtlegenden.
In Das heidnische und christliche Slaventum. Acta II. Congressus internationalis historiae Slavicae Salisburgo-Ratisbonensis anno 1967 celebrati. Wiesbaden, Otto Harrasowitz, 1969. 126–131. (Annales Instituti Slavici Bd. 1–2.)

"Kiegyenlítődés" címszó. In Világirodalmi Lexikon, VI. kötet: Kamc–Lane. Főszerk. Király István. Bp., Akadémiai K., 1979.
Hogyan gyűjtsünk népzenét? Az ének-zene tanítása, I. rész: 1979. XXII. évf. 6. sz. 254–261; II. rész: 1980. XXIII. évf. 1. sz. 28–35. [U. ezzel a címmel az első változata: 1952]
Búcsú Bibó Istvántól. In Bibó-Emlékkönyv. Bp., Szamizdat, 1979. 951–953. [Ua. in Bibó emlékkönyv. 2. kötet. Szerk. a kötet szerzői. Bp., Századvég K., – Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1991. 412–414.; ua. in Keleti hagyomány 2. 1999. 306–307.]
The Ballad as source of history. In Balladentagung Esztergom, Ungarn. 21–23. August 1978. Bp., 1979:44–60.
Ismertetés
Vikár, László – Bereczky, Gábor: Chuvash Folksongs. Bp., Akadémiai K., 1979. 579 p. Ethnographia, 1979. XC. évf. 4. sz. 606–608. [L. még Studia Musicologica , 1978; Magyar Tudomány, 1980; németül: Acta Ethnographica, 1983]
  Egy hiányzó láncszem került helyére. A 18. század megtalált magyar tánczenéje. Hiteles anyagközlés és játszható zene. [Domokos Pál Péter] Magyar Hírlap, 1979. február 4. vasárnap, XII. évf. 8. p.